MODULO RECLAMO TASSA RIFIUTI TARI – Modulo PDF editabile.
MODULO RICHIESTA RIBORSO TARI – Modulo PDF editabile.
SCHEDA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO – Modulo PDF editabile.
SCHEDA RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO – Modulo PDF editabile.
DICHIARAZIONE NUOVA OCCUPAZIONE – UTENZA DOMESTICA 2020 – Modulo PDF editabile.
DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ – UTENZA ATTIVITÀ 2020. – Modulo PDF editabile.
DICHIARAZIONE CESSAZIONE – UTENZA DOMESTICA 2020.
DICHIARAZIONE NUOVA OCCUPAZIONE – UTENZA ATTIVITÀ 2020. – Modulo PDF editabile.
DICHIARAZIONE VARIAZIONE – UTENZA ATTIVITÀ 2020.
DICHIARAZIONE VARIAZIONE – UTENZA DOMESTICA 2020.
RICHIESTA RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI 2020.
RICHIESTA SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2020.
RICHIESTA SCONTO USO DISCONTINUO – Modulo PDF compilabile.
DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2020.
DOMANDA DI ESCLUSIONE DALLA TASSA SUI RIFIUTI 2020.